Aktualności
Zakończenie realizacji projektu
13.05.2015
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Projekt "Coaching w oświacie...
OSTATNIE WOLNE MIEJSCA „COACHING W ZARZĄDZANIU OŚWIATĄ”
08.04.2014
POSIADAMY 45 WOLNYCH MIEJSC NA SZKOLENIE „COACHING W ZARZĄDZANIU OŚWIATĄ” ...

Rekrutacja będzie przeprowadzona w trzech edycjach i na ich podstawie zostaną wyłonieni/wyłonione uczestnicy/uczestniczki grup coachingowych.


Terminy rekrutacji:

 
Rekrutacja 1: III-IV 2013 -rekrutacja zamknięta
Rekrutacja 2: IX-X 2013 - rekrutacja zamknięta

Rekrutacja 3: I-V 2014 - rekrutacja otwarta


W przypadku zebrania/niezebrania pełnych grup szkoleniowych Organizator zastrzega sobie prawo skrócenia/wydłużenia terminu zakończenia rekrutacji. Terminy rekrutacji będą publikowane na stronie Projektu- w zakładce AKTUALNOŚCI.

Zgłoszenia do udziału przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.30 w Biurze Projektu w Białymstoku, zgodnie z harmonogramem ogłoszonym na stronie internetowej projektu. Zgłoszenie uczestnictwa w projekcie następuje w chwili złożenia kompletu dokumentów rekrutacyjnych określonych szczegółowo w Rozdziale V Regulaminu – Wykaz dokumentów obowiązujących w procesie rekrutacji i naboru uczestników projektu.

Kandydaci/kandydatki mogą złożyć dokumenty rekrutacyjne w Biurze Projektu osobiście, pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną (zeskanowane dokumenty - pod warunkiem dostarczenia oryginałów dokumentów najpóźniej do dnia zamknięcia terminu rekrutacji).

Rekrutacja do udziału w projekcie ma charakter otwarty. Do udziału w projekcie zakwalifikowane zostaną osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej spełniające kryteria określone w Regulaminie. Do kryteriów uczestnictwa w projekcie należy, obok poprawności złożonych dokumentów rekrutacyjnych, kolejność zgłoszeń oraz spełnienia kryteriów priorytetowych o którym mowa w pkt. 2 § 4 Regulaminu rekrutacji.

Złożone dokumenty rekrutacyjne będą na bieżąco weryfikowane, a Kandydaci będą niezwłocznie informowani o wyniku weryfikacji i ewentualnej konieczności poprawienia lub uzupełnienia dokumentów.
W wyniku procesu rekrutacji zostanie utworzona lista uczestników (łącznie 360 osób wyłonionych w trzech etapach rekrutacji) oraz lista rezerwowa.

Ostateczne zakwalifikowanie uczestnika/uczestniczki do udziału w projekcie, nastąpi w chwili podpisania w Biurze Projektu umowy szkoleniowej.

Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi. Kandydat rezygnujący z udziału w projekcie przed zakończeniem terminu rekrutacji powinien rezygnację złożyć na piśmie zgodnie z obowiązującym wzorem dostępnym na wniosek w Biurze Projektu. 

Kandydat/ka i Uczestnik/czka zobowiązany/a jest do podania informacji zgodnych ze stanem faktycznym.