Aktualności
Zakończenie realizacji projektu
13.05.2015
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Projekt "Coaching w oświacie...
OSTATNIE WOLNE MIEJSCA „COACHING W ZARZĄDZANIU OŚWIATĄ”
08.04.2014
POSIADAMY 45 WOLNYCH MIEJSC NA SZKOLENIE „COACHING W ZARZĄDZANIU OŚWIATĄ” ...

Szkolenie dla nauczycieli :


Coaching jako narzędzie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Szkolenie każdego dnia (soboty i niedziele) trwa 8 godzin dydaktycznych
od godz. 9.00 do 15.30


Sesja I-Istota i narzędzia coachingu:


Dzień 1

1. Kompetencje i standardy coachingowe, zbieżność roli wychowawcy i coacha
2. Zasady komunikacji i budowania relacji z uczniem, rodzicem ucznia
3. Aktywne słuchanie, odkrywanie uczuć i potrzeb
4. Formułowanie pytań wspierających rozwój ucznia

Dzień 2

1. Formułowanie celów coachingowych
2. Prowadzenie rozmowy zgodnie z modelem GROW
3. Praca z przekonaniami podczas rozmów coachingowych
4. Wspieranie i budowanie poczucia własnej wartości ucznia


Sesja II-Coaching jako narzędzie pracy wychowawczej

Dzień 1

1. Omówienie efektów rozmów coachingowych z uczniami przeprowadzonych w szkołach
2. Wspieranie uczniów w rozwiązywaniu ich trudności związanych z ich indywidualnymi sytuacjami w grupie rówieśniczej, rodzinie.
3. Coaching jako sposób odkrywania silnych stron uczniów
4. Prowadzenie rozmów dyscyplinujących z uczniami z wykorzystaniem zasad coachingu

Dzień 2

1. Coachingowe rozmowy z rodzicami na rzecz pomocy uczniom w ich rozwoju
2. Coaching jako sposób pracy z tzw. „trudnymi rodzicami”
5. Szanse i ograniczenia związane z wykorzystaniem coachingu w pracy wychowawczej
6. Wykorzystanie coachingu w pracy z zespołami uczniów

Sesja III-Learn coaching - coaching w nauczaniu

Dzień 1

1. Rozpoznawanie indywidualnych  stylów uczenia się uczniów
2. Wspieranie uczniów w odkrywaniu ich możliwości, potrzeb i aspiracji
3. Współpraca z uczniami w formułowaniu celów edukacyjnych I planowaniu działań prowadzących do ich osiągnięcia
4. Wsparcie uczniów w motywowaniu się do efektywnej realizacji zamierzeń edukacyjnych

Dzień 2

1. Wpływ osobistych zasobów wychowawcy/coacha na efektywność udzielanego wsparcia
2. Coaching a psychoterapia, mentoring i tutoring
3. Etyka coachingu
4. Planowanie dalszego rozwoju umiejętności coachingowych

+ 3-godzinna sesja indywidualna z Coachem w dogodnym terminie.


Autor programu : Artur Brzeziński

 

 

Szkolenie dla kadr kierowniczych placówek oświatowych

Wykorzystanie zasad coachingu w zarządzaniu placówką edukacyjną

Szkolenie każdego dnia (piątki i soboty) trwa 8 godzin dydaktycznych
od godz. 9.00 do 15.30


Sesja I  

Dzień 1

1. Coaching –  istota, główne założenia, formy i metody pracy
2. Specyfika coachingu (coaching a psychoterapia, mentoring, tutoring, szkolenie)
3. Budowanie relacji coacha z adresatem coachingu
4. Komunikacja podczas  coachingu – aktywne słuchanie, 

Dzień 2

1. Komunikacja podczas  coachingu - formułowanie i zadawanie pytań
2. Udzielanie informacji zwrotnej – wspieranie i motywowanie
3. Formułowanie celów coachingowych
4. Zasady, techniki (model GROW) prowadzenia indywidualnej rozmowy coachingowej

Zadanie między szkoleniami – przeprowadzenie indywidualnej rozmowy coachingowej

Sesja II 

Dzień 1

1. Omówienie efektów rozmów coachingowych przeprowadzonych w szkołach
2. Postawa coacha, wartości i przekonania kierownika jako coacha.
3. Typologia osobowości Carla Junga
4. Praca z przekonaniami podczas rozmów coachingowych

Dzień 2

1. Wspieranie nauczycieli w planowaniu rozwoju zawodowego poprzez rozmowy coachingowe
2. Prowadzenie rozmów dyscyplinujących z pracownikami z wykorzystaniem zasad coachingu
3. Zasady, techniki prowadzenia coachingu zespołu
4. Coaching zespołu jako narzędzie wspierania rozwoju placówki edukacyjnej
Zadanie między szkoleniami – przeprowadzenie rozmowy coachingowej z zespołem

Sesja III 

Dzień 1

1. Omówienie efektów coachingu zespołów przeprowadzonego  w szkołach
2. Coachingowy styl zarządzania placówką edukacyjną
3. Wykorzystanie coachingu w trudnych sytuacjach w zespole pracowników
4. Warunki prowadzenia coachingu w placówce (klimat pracy, indywidualny styl zarządzania, relacje między pracownikami)

 Dzień 2

1. Model HPI (Human Performance Improvement)  jako sposób zwiększenia efektywności działania placówki edukacyjnej
2. Coaching jako metoda wspierania zmiany.
3. Etyka coachingu
4. Planowanie dalszego rozwoju umiejętności coachingowych

 

+ 3-godzinna sesja indywidualna z Coachem w dogodnym terminie.


Autor programu : Artur Brzeziński